ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA 2019

ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA 2019
21. maj, 2019 admin

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE
Slovenska Bistrica: 01.03.2019
SLOVENSKA BISTRICA
Trgovska ulica 1
2310 SLOVENSKA BISTRICA

 

ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA DRUŠTVA REJCEV DROBNICE SLOVENSKA BISTRICA

 V petek, 01.03.2019 je bil na turistični kmetiji Jokl – IRENA JUHART občni zbor Društva rejcev drobnice Slovenska Bistrica s pričetkom ob 1800 uri.  Občnega zbora  se je  udeležilo  41 članov društva.

Dnevni red:

 1. Pozdrav predsednice,
 2. Izvolitev delovnega predsedstva:

delovnega predsednika, overovatelja zapisnika, ter verifikacijsko komisijo,

 1. Poročilo organov društva:

– poročilo predsednice o delu društva,

– finančno poročilo,

– poročilo nadzornega odbora,

– poročilo častnega razsodišča.

 1. Razprava po poročilih: potrditev poročil,
 2. Volitve za novi štiri (4) letni mandat,
 3. Program dela Društva rejcev drobnice Slovenska Bistrica za leto 2019,
 4. Beseda gostom,
 5. Razno.

Ktč 1.

Vse prisotne pozdravi predsednica društva ga. Stanka Pažek.

Ktč 2.

Predsednica predlagala je naslednje delovno predsedstvo:

 1. Delovno predsedstvo:
 • Jože Vovk – predsednik,
 • Andrej Mahorič – član,
 • Anton Brence – član,
 1. Vereifikacijska komisija:
 • Božiar Onič
 1. Overovatelja zapisnika:
 • Franc Janžič
 1. Zapisnikarja:
 • Marija Kresnik

Delovno predsedstvo prične z delom.

Verifikacijska komisija je preverila prisotnost in ugotovila naslednje: prisotnih je 41 članov, kar je več kot polovica članov, zato je občni zbor sklepčen.

Vovk Jože da na glasovanje potrditev delovne komisije in dnevnega reda.  Predlogi so bili sprejeti s 41 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.

Ktč 3.

 1. Predsednica društva Stanka Pažek je podala poročilo o delu društva za leto 2018:

 

Upravni odbor DRD se je v letu 2018 sestal tri (3) krat, ostale informacije smo kontaktirali po telefonu in elektronski pošti.

 1. Načrtovana strokovna predavanja smo izpeljali v celoti v skladu s kmetijsko svetovalno službo v mesecu januarju 2018.
 2. Ekskurzija znotraj društva: je bila maja 2018. Obiskali smo kmetije oz. rejce našega   društva.
 3. Strokovno letno ekskurzijo smo imeli v oktobru 2018.
 4. Na podobah bistriških domačij smo sodelovali s stojnico (dva dneva).
 5. Tudi v letu 2018 se zaradi zmanjšanih finančnih sredstev nismo odločili za nabavo reklamnega materiala.
 6. Aktivno strokovno pomoč posameznikom nam nudi svetovalna služba Slovenska Bistrica.
 7. Internetna stran DRD drobnice: Andrej Mahorič nam ureja internetno stran drobnica-sb.com.
 8. Razno:

Pridobljeni sponzorji in donatorji v letu 2018 so naslednji:

 • Peter Štangler,
 • ADDCOM d.o.o.,
 • ETS d.o.o.,
 • NTR d.o.o..
 1. Finančno poročilo je podala ga. Marija Kresnik – poslovanje društva v letu 2018 je bilo pozitivno.
 2. Poročilo nadzornega odbora je podal g. Franci Skledar – NO se je sestal pred občnim zborom in pregledal finančno poslovanje. Prihodki in odhodki se ujemajo s knjižnim stanjem.
 3. Poročilo časnega razsodišča je podal Venčeslav Blažič – časno razsodišče v preteklem letu ni prejelo nobenih pritožb in si želi tako tudi v bodoče.

Ktč 4.

Vseh 41 prisotnih članov ni imelo pripomb na poročila in so bila soglasno v paketu potrjena.

Ktč 5.

Volitve: delovni predsednik Jože Vovk poda predlog upravnega in nadzornega odbora, da se dosedanjemu vodstvu podaljša mandat za štiri (4) leta.

Staro vodstvo se razreši in se novo izvoli z dvigom rok:

Predsednica: ga. Stanislava Pažek

Podpredsednik: g. Andrej Mahorič

Blagajnik in strokovni tajnik: ga. Marija Kresnik

UPRAVNI ODBOR:

 • Stanislava Pažek
 • Andrej Mahorič
 • Anton Brence
 • Jože Vovk
 • Zvonko Drozg
 • Marija Brdnik
 • Lucija Skledar
 • Marija Kresnik

NADZORNI ODBOR

 • Franc Skledar
 • Franc Janžič
 • Anton Obrovnik

ČASNO RAZSODIŠČE

 • Venčeslav Blažič
 • Samo Rošer

Vseh 41 prisotnih članov ni imelo pripomb na predlog UO. Novo vodstvo je bilo potrjeno  z 41 ZA in 0 proti.

Ktč 6.

Predsednica ga. Stanka Pažek je podala program dela za leto 2019, ki ga je sestavil upravni odbor. Društvo bo aktivno sodelovalo pri pripravi vseh utečenih dogajanjih.

Predlog za občinsko ekskurzijo je proti Makolam. Po Sloveniji pa proti Zasavju.

Program dela društva je bil z 41 glasovi ZA soglasno sprejet.

Ktč 7.

Vabljeni gostje:  ga. Nataša Unuk je pozdravila vse prisotne in predstavila aktualne novice na področju

živinoreje.

Ostali vabljeni gostje so se opravičili.

Ktč 8.

Pod točko razno:

 • Članarina DRD znaša za l. 2019 ostaja še naprej 15 €,
 • Marija in Stanka sta nas opozorili na registre drobnice, oddajo subvencijske vloge 2019 poteka do 06.05.2019,
 • Članske izkaznice in prenova spletne strani.

Občni zbor se je zaključil ob 21.00 uri.

Zapisala:

 1. Marija Kresnik

Overovatelj-a zapisnika :

 1. Franc Janžič

 

Prenesi zapisnik v pdf datotki:

ZAPISNIK